"สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ไม่ว่าจะจัดซื้อ จัดเก็บ ควบคุม บรรจุ ขนส่ง กระจายสินค้าและบริการ เรียน Logistics ยุคดิจิทัล พร้อมทำงานกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำกว่า 200 บริษัท มุ่งเน้น โลจิสติกส์ นำเข้า – ส่งออก

จุดเด่นของสาขา

“สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำก่อนสำเร็จการศึกษา

ค่าเทอมสาขา

ค่าเทอมที่ 1

โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก
40900
35,900 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอม 2 / 33,800
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ 
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% 
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

โครงสร้างหลักสูตร​

เส้นทางการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดหลักสูตร

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. กลุ่มวิชาการขนส่ง
2. กลุ่มวิชาคลังสินค้า
3. กลุ่มวิชาการผลิต
นอกจากนี้ทางสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นการบูรณาการความรู้ในทุกๆ ด้านเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญก็คือ

 

1. ตำแหน่งงานในองค์กร

งานจัดซื้อ จัดหา จะต้องทราบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หลักการเจรจาต่อรอง การประมาณการความต้องการที่แม่นยำ หลักเกณฑ์ในการชำระเงิน เทคโนโลยีที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดหา การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิต เช่น การร่วมกันวางแผนการสั่งซื้อ เป็นต้น

• งานคลังสินค้า จะต้องทำการวางแผนการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้า หลักการจัดเก็บสินค้า การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ปริมาณของสินค้าที่เหมาะสม การแบ่งประเภทของสินค้า การวางแผนการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า เป็นต้น

• งานขนส่งสินค้า เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่ง การกำหนดเส้นทางการขนส่ง วิธีการกระจายสินค้าที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งขาไปและขากลับ การพัฒนาวิธีการจัดส่งเพื่อลดเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

• งานด้านสารสนเทศ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลด้านการไหลของสินค้า การไหลของข้อมูลข่าวสาร และการไหลของเงิน ข้อมูลของคลังสินค้า ข้อมูลของผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

• งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการดูแลจัดการลูกค้า อาทิเช่น การจัดการร้านค้าปลีก เป็นการช่วยพัฒนาร้านค้าในด้านการวางแผนการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้า การจัดหน้าร้าน การประสานข้อมูลกับลูกค้า

• อื่นๆ เช่น งานลดต้นทุน การวางแผนการบำรุงรักษา

2. งานที่ปรึกษา

• นักวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ จะต้องเข้าใจถึงระบบโดยรวมของธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการลดต้นทุน
• การฝึกอบรม เทคนิคต่างๆ ด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• การให้คำปรึกษาหน่วยงาน

แผนการเรียน

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
    (2.1) วิชาแกน 25 หน่วยกิต
    (2.2) วิชาเอกบังคับ 28 หน่วยกิต
    (2.3) วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
    (2.4) วิชาโท/วิชาเฉพาะ
        (เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
        2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1        15 หน่วยกิต
        2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2        15 หน่วยกิต
    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 128 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
  • (อักษรย่อ) : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

– นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ  
– นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง  
– นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า  
– นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ  
– ผู้ให้บริการด้าน Freight Forwarder  
– ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์  
– ผู้บริหารขนส่ง  
– ผู้บริหารคลังสินค้า  
– ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทะเล และอากาศ
– นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
– นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
– นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
– อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
– เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
– ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
– นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
– ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
– ฯลฯ

คณาจารย์

อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ
อาจารย์ประจำ
ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ไม่ว่าจะจัดซื้อ จัดเก็บ ควบคุม บรรจุ ขนส่ง กระจายสินค้าและบริการ เรียน Logistics ยุคดิจิทัล พร้อมทำงานกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำกว่า 200 บริษัทมุ่งเน้น โลจิสติกส์ นำเข้า – ส่งออก

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100