"สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จากความตื่นตัวและเติบโตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั่วโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และแนวโน้มความต้องการดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับชาติดังกล่าว

จุดเด่นของสาขา

“สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น

ค่าเทอมสาขา

ค่าเทอมที่ 1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  •  
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

ความก้าวหน้าในอาชีพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แบบ 1.1 เป็นการเรียนแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

          เน้นการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการ ให้เป็นนักคิด (Thinker) นักปฏิบัติ (Practitioner) นักแก้ปัญหา (Problem Solver) และนักนำเสนอ (Presenter) หรือ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” ที่มีผลงานที่จับต้องได้จริงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย
  – เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ในการวิจัยและการสอนในสาขาวิชานี้โดยมีการเปิดสอนครบทั้งระดับปริญญาเอก-โท-ตรี
  – หลักสูตรเน้นการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มากกว่าวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)
  – กระบวนการในการเรียนรู้ และวัดผลถูกออกแบบให้มีความทันสมัยเป็นสากล แต่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการวัดผลภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
  – เน้นการประยุกต์ทฤษฏีสมัยใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจเช่น Business Game, e-Learning กรณีศึกษาจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสัมมนา เกมจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทาน โครงงานปรับปรุงงานจริง ฯลฯ
  – มี Guest Speakers เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำบรรยายเสริมพิเศษจากประสบการณ์จริงทุกวิชา
  – การวัดผล Course Work เน้นการแสดงความสามารถทางวิชาการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยผลงานที่จับต้องได้ เช่น ในทุกวิชานักศึกษาต้องเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ รวมถึงทำโครงงานวินิจฉัยและปรับปรุงงานในภาคธุรกิจจริง ฯลฯ
  – เสริมเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ
  – บริหารหลักสูตรและอำนวยการสอนโดยคณะนักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับแนวหน้าของประเทศ

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • (อักษรย่อ) : ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)
  • (อักษรย่อ) : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)

ระยะเวลาการศึกษา

CAREER PATH

โอกาสทางวิชาชีพ

      อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

แบบ 1.1 เป็นการเรียนแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.ฉัตรชัย ราคา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ดร.สรพล บูรณกูล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100