วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ อันดับ 1

เปิดสอน ตรี โท เอก

การันตี

มีงานทำ 100%

มาตรฐานวิชาชีพ

โลจิสติกส์ระดับ 1

หลักสูตร

2 ปริญญา

หลักสูตร

SPU-ITBS-TIFFA

ความหมายของโลโก้
ทรงสามเหลี่ยม หมายถึง การเชื่อมโยง 3 องค์ประกอบหลักของ Logistics and Supply Chain ได้แก่ Physical flow, Information flow, Financial flow

Motto “The Connectivity of Everything”

นอกจากนี้สัญลักษณ์ทรงสามเหลี่ยมยังหมายถึงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ ศรีปทุม ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี และขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแต่ละภูมิภาค (Hub of Logistics Knowledge)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการพัฒนาผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Staff) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยมีหน้าที่

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาอาจารย์ที่สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศได้
2. สร้างสรรค์หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคมโลก
3. จัดระบบบริการการศึกษาที่สร้างคุณค่าอย่างมีส่วนร่วม

เอกลักษณ์
วิทยาลัยฯ ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
และสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศที่กำลังขยายตัว และรองรับการกรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Are You Ready To Start?

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100