DSC02294

คุณจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

29/08/2014

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ คุณจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดในโอ…

DSC01858

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

22/07/2014

อาจารย์สุพิมล วัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ พลโท วสุ เฟื่องสำรวจ รองผู้บัญชา…

8

เยี่ยมชมสำนักหอสมุด

15/07/2014

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี  และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยกา…