513

คณะครูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

22/09/2014

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะครูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในโอกาสเข้าร่วมโค…

DSC02374

คณะผู้บริหาร UNIVERSITY OF FUKUI และนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

11/09/2014

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร UNIVERSITY OF FUKUI และนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม…

DSC023364

คณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

11/09/2014

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักหอส…