โครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554

05/10/2011

      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554  ครั้งที…