บริการเฉพาะสาขา

บริการเฉพาะสาขา

ยินดีต้อนรับ

       สำนักหอสมุดมีความยินดีเสนอบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาให้บริการที่ชั้น 4-7 ของอาคาร 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนและห้องสมุดวิทยาคารพญาไท มีนักสารสนเทศเฉพาะสาขา ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาของคณะต่างๆและบุคลากร โดยมีหน้าที่ประสานงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามโปรแกรมและหลักสูตรของภาควิชาที่มีการเรียนการสอนของคณะให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ ตามเป้าหมายของการบริหารจัดการงานบริการของสำนักหอสมุด

       เพื่อสร้างกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศของคณะให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้เฉพาะสาขาอย่างกว้างขวาง อีกทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะด้วยการบริการเชิงรุก อย่างไรก็ดีการให้บริการแก่ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการ ดังนั้นการจัดทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการได้แบ่งตามพื้นที่ของชั้นที่ให้บริการดังนี้