บริการทั่วไป

ห้องสมุดชั้น 3

 

บริการยืมสื่อโสตทัศน์ / ห้องบริการใช้สื่อมีเดีย  /  ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์   /   บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร    /
มุมอินเทอร์เน็ต   / สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้

 

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                                           ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                                           สื่อวิชาการ

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                                        สื่อสาระบันเทิง

  โซฟาอ่านหนังสือ

  Self Learning

  มุมอินเทอร์เน็ต

  Karaoke & Movie Room 3  ห้อง : AV Room 1 -5

  ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์ ( Briefing Room)

  เคาน์เตอร์บริการยืมสื่อโสตทัศน์

  มุมน้ำดื่ม

 แกลอรี่ภาพชั้น 3