บริการทั่วไป

ห้องสมุดชั้น 5

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม /โครงงานทางวิศวกรรม / หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ /  บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต  

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                          ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ประตูทางเข้า-ออก                                                   หนังสือทั่วไป /  หนังสืออ้างอิง หมวด   Q , R , S , T

  ร้านถ่ายเอกสาร                                                        โครงงานทางวิศวกรรม

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                        หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                    วารสาร/นิตยสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม

  โซฟาอ่านหนังสือ

  มุมสืบค้น OPAC

  มุมอินเทอร์เน็ต (Internet  Zone)

  ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  4  ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2 / Study Room 3 / Study Room 4

  ห้อง Reading Room  1  ห้อง

  ห้อง Idea Room  1  ห้อง

  มุมน้ำดื่ม

 แกลอรี่ภาพชั้น 5