บริการทั่วไป

ห้องสมุดชั้น 3

 

บริการยืมสื่อโสตทัศน์ / ห้องบริการใช้สื่อมีเดีย  /  ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์   /   บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร    /
มุมอินเทอร์เน็ต   / สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้

 

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                                           ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                                           สื่อวิชาการ

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                                        สื่อสาระบันเทิง

  โซฟาอ่านหนังสือ

  Self Learning

  มุมอินเทอร์เน็ต

  Karaoke & Movie Room 3  ห้อง : AV Room 1 -5

  ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์ ( Briefing Room)

  เคาน์เตอร์บริการยืมสื่อโสตทัศน์

  มุมน้ำดื่ม

 แกลอรี่ภาพชั้น 3

ห้องสมุดชั้น 4

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์ /วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต  

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                   ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                             หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด N P90-P99 PN1669-PN5449 TR

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                          วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม

  โซฟาอ่านหนังสือ                                           วารสาร/นิตยสาร ด้านสถาปัตยกรรม ดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์

  มุมสืบค้น OPAC

  มุมอินเทอร์เน็ต (Internet  Zone)

  ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  3  ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2-3 /  Study Room 4

  ห้อง Reading Room  1  ห้อง

  ห้อง Idea Room  1  ห้อง

  มุมน้ำดื่ม

 แกลอรี่ภาพชั้น 4

ห้องสมุดชั้น 5

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม /โครงงานทางวิศวกรรม / หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ /  บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต  

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                          ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ประตูทางเข้า-ออก                                                   หนังสือทั่วไป /  หนังสืออ้างอิง หมวด   Q , R , S , T

  ร้านถ่ายเอกสาร                                                        โครงงานทางวิศวกรรม

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                        หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                    วารสาร/นิตยสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม

  โซฟาอ่านหนังสือ

  มุมสืบค้น OPAC

  มุมอินเทอร์เน็ต (Internet  Zone)

  ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  4  ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2 / Study Room 3 / Study Room 4

  ห้อง Reading Room  1  ห้อง

  ห้อง Idea Room  1  ห้อง

  มุมน้ำดื่ม

 แกลอรี่ภาพชั้น 5

ห้องสมุดชั้น 6

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ /งานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต   

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                          ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                    หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด  H , J

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                 งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  โซฟาอ่านหนังสือ                                                  วารสาร/นิตยสาร ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์

  มุมสืบค้น OPAC

  มุมอินเทอร์เน็ต (Internet  Zone)

  ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  2  ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2

  ห้อง Reading Room  1  ห้อง

  ห้อง Idea Room  1  ห้อง

  ส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study)  15  ที่นั่ง

  มุมน้ำดื่ม

แกลอรี่ภาพชั้น 6

ห้องสมุดชั้น 7

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขานิติศาสตร์  การศึกษา และความรู้ทั่วไป /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ /มุมอินเทอร์เน็ต  

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                          ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                    หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด  A-G / K-M / P / U-V / Z

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                 ข้อสอบเก่านิติศาสตร์

  โซฟาอ่านหนังสือ                                                  วารสาร/นิตยสาร ด้านนิติศาสตร์  การศึกษา และความรู้ทั่วไป

  มุมสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC)

  Internet  Zone

  ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  2  ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2

  ห้อง Reading Room  1  ห้อง

  ห้อง Idea Room  1  ห้อง

  ส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study)  12  ที่นั่ง

  มุมน้ำดื่ม

แกลอรี่ภาพชั้น 7