คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

22/07/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในโอกาสการประชุมแนะนำหลักสูตรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558