สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

08/04/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ท่าน นำโดย นายบรรพต หงษ์ทอง นายกสมาคม เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ใน วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558