โปรแกรมฉายหนังประจำเดือนมีนาคม 2559

17/03/2016

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการฉายหนังฟรี แก่นักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 เวลา 13.00 น.
โดยในเดือนมีนาคม 2559 มีโปรแกรมฉายดังนี้

march2016