คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

06/08/2015

อาจารย์สุพิมล วัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในโอกาสศึกษาดูงาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานบริการห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558