สำนักหอสมุด ขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL

20/09/2017

สำนักหอสมุดบริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ซึ่งเป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด Resource sharing ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน  7  สถาบัน ได้แก่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)โดยสามารถทำการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด  https://www.spu.ac.th/department/library  เลือก TU-THAIPUL

รายละเอียดคู่มือการยืมระหว่างห้องสมุด

 

UploadImage