นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด

08/09/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560