สำนักหอสมุด จัดอบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace) สำหรับอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

22/06/2017

สำนักหอสมุด จัดอบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace)  สำหรับอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ในการจัดเก็บคลังข้อมูลความรู้ของคณะและหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 10 ห้อง บงกช ชั้น 6  เวลา 9.30 น.