สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Mary Hardin-Baylor ประเทศ USA เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

24/05/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้ัอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Mary Hardin-Baylor  ประเทศ USA จำนวน 18 คน  เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560