สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.) วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ห้อง ๑๒๐๑ และ ๑๒๐๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

17/05/2017

สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.) โดยมีกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของแต่ละสถาบันเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ห้อง ๑๒๐๑ และ ๑๒๐๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน