ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา.

17/05/2017

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพ เพื่อนำสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 22) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา.

โดยมีห้องสมุดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชุม ได้แก่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย