คณะผู้บริหาร จากบริษัท ไทยเบจเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในโอกาสประชุมหารือกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12/05/2017

คณะผู้บริหาร จากบริษัท ไทยเบจเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในโอกาสประชุมหารือกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหาร นำโดย คุณกุลธิดา เชื้อเทศ หัวหน้าส่วนงาน Talent Pool และ คุณชาญนภัส ผลค้าขาย  เจ้าหน้าที่งาน Talent Pool, บริษัท C-Asean  ในการนำเสนอโครงการ C ASEAN Magazine ของบริษัทไทยเบจเวอเรจฯ ที่จะเชิญชวน และสร้างโอกาสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมในการนำเสนอบทความ แนวคิด กิจกรรมทางวิชาการ และมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา รวมถึงการจัดทำสื่อความรู้ และนิตยสารข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาเซียน (E-News) ระหว่างสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และบริษัทไทยเบจเวอเรจฯ ตลอดจนถึงการหารือในการร่วมลงนามการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ซึ่งผู้บริหารไทยเบจเวอเรจฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตามโครงการสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเครือบริษัทไทยเบจเวอเรจฯ ในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ