อบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace)สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

11/05/2017

สำนักหอสมุด จัดอบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace)ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดเก็บคลังข้อมูลความรู้ของคณะและหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 11 ห้อง 12-1211