อบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace) สำหรับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบัญชี นวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

11/05/2017

สำนักหอสมุด จัดอบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace) ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบัญชี ในการจัดเก็บคลังข้อมูลความรู้ของคณะและหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 10