ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม MOU กับ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกัน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในห้องสมุดจุฬาฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2560

04/05/2017

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือกับ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้บริการ สำนักวิทยทรัพยากร (หอกลาง) และ ห้องสมุดใหม่ (จามจุรี 10) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ Wi-Fi และ ฐานข้อมูลเต็มรูปแบบได้ทุกฐาน ในห้องสมุดจุฬาฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2560

สิทธิพิเศษที่ได้รับ
- สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีสิทธิขอยืมหรือขอทำสำเนาทรัพยากรห้องสมุดประเภท ดังนี้
§ วัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสาร จุลสาร วิทยานิพนธ์ และรายงาน ฯลฯ
§ วัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุประเภทต่างๆ
- ยกเว้นค่าสมาชิกการเข้าใช้บริการสำนักงานวิทยทรัพยากรมูลค่า 20 บาท ต่อคน ต่อวัน สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ของสถาบันที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ต้องแสดงบัตรประจำบุคลากร หรือบัตรนักศึกษา ก่อนเข้าใช้บริการ)
- ยกเว้นค่าบริการตามประกาศสำนักงานวิทยทรัพยากร เรื่องเกณฑ์การให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลการให้บริการระหว่างห้อสมุด และอัตราการจัดเก็บเงินค่าบริการ สำหรับมหาวิทยาลัยที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-579-1111 ต่อ  1156, 1208