อาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในวันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560

02/02/2017

สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำนวน 40 คนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในวันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560