ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (เครั้งที่ 21)

19/01/2017

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 5 ครั้งที่ 1/2560 (เครั้งที่ 21) ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 ในช่วงบ่าย : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนะนำเครื่องมือการจัดการตารางข้อมูลอย่างเหนือชั้น” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอส มุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ