โปรแกรมหนังประจำเดือนธันวาคม 2558

24/11/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการฉายหนังฟรี แก่นักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 เวลา 13.00 น.
โดยในเดือนธันวาคม 2558 มีโปรแกรมฉายดังนี้
dec