คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

27/07/2015

ดร. บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตชลบุรี และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีให้การต้อนรับ คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในโอกาสมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่สมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558