โปรแกรมฉายหนังประจำเดือนมิถุนายน2558

04/06/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการฉายหนังฟรี แก่นักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 เวลา 13.00 น. โดยในเดือนมิถุนายน 2558 มีโปรแกรมฉายดังนี้

JUNE2015