ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล

 

 

” เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม “
Available for use by SPU students 
and staff ONLY

เข้าใช้ได้ที่   Access Point   :  library.spu.ac.th
การเข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัย  Off-campus  Access  :   SSLVPN  setup

 

ชื่อตามลำดับอักษร (Browse by title)

 

Academic-Search-Complete-image

UserID: sripatum Password: spu

Description : Full text & abstract  database on interdisciplinary sciences

Coverage : 1975 – present

77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล  Academic Search Complete

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขป สหสาขาวิชา ได้แก่  ศึกษาศาสตร์  บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   มีดรรชนี หรือสาระสังเขป บทความวารสาร 8,500 ชื่อ บทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) 4,600 ชื่อ และสามารถสืบค้นเอกสาร ฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปีค.ศ 1975

 

Business_Source_Complete_Logo

UserID: sripatum Password: spu

Description : Full text & abstract  database  on  business, management,  finance and economics
Coverage : 1965 – present

77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล  Business Source Complete

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขป  เพื่อการวิจัยทางธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ บัญชี  เศรษฐศาสตร์  และการเงิน  จากวารสารจํานวน 2,100 ชื่อ ย้อนหลังถึงฉบับปี ค.ศ 1965  รวมถึง Company Profiles , Country Economic Reports  และอื่นๆ โดยมีวารสารที่ ผ่านการตรวจประเมิน (peer-reviewed) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

CASC

 

UserID: sripatum Password: spu

77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล  Computers & Applied Sciences Complete

ฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมงานวิจัยและการพัฒนาในสาขาคอมพิวเตอร์และวิทยาศาวิทยาการสตร์ประยุกต์  สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็ม(Full Text)ได้จากวารสารมากกว่า 950 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ในฐานข้อมูลมีการจัดทำดัชนี สารสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายการ

 

ebsco-erc

 

UserID: sripatum Password: spu

77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล Education Research Complete

ฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลจากวารสารได้มากกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full Text) มากว่า 900 ชื่อเรื่อง ในฐานข้อมูลมีการรวบรวมบทความทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูงเน้นบทความงานวิจัยและบทความวิชาการ

 

eric_large

 

UserID: sripatum Password: spu

77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล ERIC – Educational Resources Information Center

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลนี้จะได้เพียงบรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น

 

HeinOnline_lg

 

 

77777777777777777777

 

ชื่อฐานข้อมูลHeinOnline
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic วารสารด้านกฎหมาย

 

PROQUEST INFORMATION AND LEARNING LOGO
 
Description :
 An  abstract  database  on   international  dissertations
Coverage : 
1977 – present
77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertation
ฐานข้อมูลสาระสังเขป ครอบคลุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  และปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา  และ ประเทศอื่นๆ   ตั้งแต่ปี 1977 ถึงปัจจุบัน กว่า 2.7 ล้านรายการ   มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท

 

 

Regional-Business-News

 

UserID: sripatum Password: spu

77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล Regional Business News
ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสำนักข่าวทางสาขา

 

ThaiLIS
 
Description : 
Full text & abstract database on dissertations of Thai  universities
77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection ( TDC)
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขปของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ประเทศไทย  (ThaiLIS)  รวบรวมวิทยานิพนธ์   และรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศ

——————————————————

E-Book Collection icon0005

ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library

 

gvrl_square (1) :: Gale Virtual Reference Library
:: Gale Databases
Password: education
77777777777777777777
SPU e-Book

E-Book

ebooks_on_ebscohost

 

 

 

: Thai University eBook Net  77777777777777777777

Maruey eLibrary

ห้องสมุดมารวย

 

ห้องสมุดมารวยมีจานวนหนังสือ e-book ที่ให้บริการกว่า 400 ชื่อเรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังได้แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น Personal Finance / Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น

77777777777777777777

 

ฐานข้อมูล Knowledge Bank 

dspace

 

 เป็นโครงการเชื่อมโยงชุมชนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำคลังความรู้ขอ
งคณะและหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน
 77777777777777777777
 *** ปรับปรุงล่าสุด25/ม.ย/60 ***