โครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554

05/10/2011

      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554  ครั้งที่  1  วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา  10.00 – 15.00 น.  ครั้งที่  2  วันพฤหัสบดีที่  29 มีนาคม 2555  เวลา  10.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุม  Briefing Room   สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน  (อาคาร  11  ชั้น  3  โซน C) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดเชิงรุก พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถหลัก และความเป็นมืออาชีพของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการเสวนา พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพห้องสมุด และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  รายละเอียด