ติดต่อหน่วยงาน

สำนักหอสมุด
อาคาร 11 ชั้น 3-7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 02-579-1111 ต่อ 1208
แฟกซ์
: 02-579-1111 ต่อ 1290
อีเมล์
: library@spu.ac.th