แนะนำหน่วยงาน

บุคลากร

บุคลากรสำนักหอสมุด

 ฝ่ายบริหาร

ผอ1

 

 

 

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
apiradee.am@spu.ac.th
โทร. 1322

 

s

  อ.สุมน ผศ.สุมน ถนอมเกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
sumon.th@spu.ac.th
โทร. 1297sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 

 สำนักงานเลขานุการ

 รัตน์

 

 

วิภารัตน์ สินธุอารีย์
เลขานุการสำนักหอสมุด
viparat.si@spu.ac.th
โทร. 1190

 

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 พิน

 

ยุพิน อิ่มอาหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
yupin.ai@spu.ac.th
โทร. 1296

 

 

 

 แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

 

นก

 

 

ชิดชนก สิริวันต์
หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากร
chidchanok.si@spu.ac.th
โทร. 1414

————————————————————————————–

    

พี่จิ๋ม

 

จิระวรรณ อุทัศน์
บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
jirawon.ut@spu.ac.th
โทร. 1169

แอ๊ว

นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์
บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
niparat.ch@spu.ac.th
โทร. 1293

จัน จันทนา หลิมสกุล
บรรณารักษ์
chantana.li@spu.ac.th
โทร. 2178
ตั๊ก

 

อารมณ์ ชายกรวด
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
arom.ch@spu.ac.th

โทร. 1277

 

 

 แผนกบริการสารสนเทศ

แอน

 

วิยะดา ศิริมาณนท์                                                                                           
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 

viyada.si@spu.ac.th
โทร
. 2303

 หน่อย

 

ณิชาภา ดำจันทร์
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
nichapa.du@spu.ac.th
โทร. 1273

 อร

 

 

 

ภัคฐ์ษอร วนกรกุล
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
pucktsaoon.wa@spu.ac.th
โทร.1292

 เยียร์1 กนกนภา มานาแวน
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
kanoknapa.ma@spu.ac.th
โทร. 1265
 กุล

 

 

กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
kulwaree.di@spu.ac.th
โทร.1208

อ๋อ

 

กัณฐิกา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
kanthika.kl@spu.ac.th
โทร. 1208

 

พัน

 

ประพันธ์ เมืองทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
praphan.mu@spu.ac.th
โทร. 2304

 นพ

 

 

 

นพรัตน นิ่มเจริญ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
nopparat.ni@spu.ac.th

โทร. 1266

ภา

 

นิภา แข็งธัญกิจ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
nipa.ka@spu.ac.th
โทร. 1208

 เหมียว

 

 

กษมา เฮืองศรี
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
kasama.hu@spu.ac.th
โทร. 2303

 เรียม

 

วารุณี วงษ์ทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
varunee.vo@spu.ac.th
โทร. 2304

 

 

 

 แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด

นุช

 

ประภัสสร สาระนาค
หัวหน้างานจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
prapassorn.sa@spu.ac.th
โทร. 1156