แนะนำหน่วยงาน

การประกันคุณภาพ / SAR

 -   แผนพัฒนาสำนักหอสมุดระยะ 5 ปี  (2553 – 2557)

-   แผนพัฒนาสำนักหอสมุดระยะ 5 ปี  (2558 – 2560)

-   แผนงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557

-   แผนงานสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

 

-    รายงานประจำปี

 
 รายงานประจำปี 2552  รายงานประจำปี 2553    รายงานประจำปี 2554
Annual-Report2012  annual re 2013  ปกรายงานประจำปี 2558
 รายงานประจำปี 2555  รายงานประจำปี 2556  รายงานประจำปี 2557
 ปก copy  UploadImage
 รายงานประจำปี 2558  รายงานประจำปี 2559

 

เว็บไซต์ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 1

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 2

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 3

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 4

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)