แนะนำหน่วยงาน

ผังองค์กร

สำนักหอสมุด แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่

icon1  แผนกบริการสารสนเทศ
icon1  แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
icon1  แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
icon1  งานสำนักงานเลขานุการ

 

  การบริหารและการแบ่งองค์กร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

โครงสร้างล่าสุด

 ขยายภาพคลิกที่นี่