แนะนำหน่วยงาน

 koongA140-copy

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
apiradee.am@spu.ac.th

วัตถุประสงค์

 

2558-2560 New

 

ขยายภาพ  click

 

 

 

 

 

 

 

สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการ  การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2553-2557)  ยึดหลักความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุมระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2553-2557)  โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  ที่ส่งผลให้สำนักหอสมุดปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน และรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการในปัจจุบันและระยะ 5 ปี  และยึดมาตรฐานสากลของการดำเนินงานห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นแนวปฏิบัติ

สำนักหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารระดับคณะ  คณาจารย์ นักศึกษา  ศิษย์เก่า หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและการสนับสนุนต่อการพัฒนาการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไป

แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดระยะ 3 ปี (2558 – 2560)

 

 

ปรัชญา

การศึกษาสร้างคน   คนสร้างชาติ

พันธกิจ

การบริการพื้นที่การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้จากสื่อสารสนเทศทุกรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของผู้เรียน

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

 

ปณิธาน

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม