แนะนำหน่วยงาน

ประวัติสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513
ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยไทยสุริยะ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2515
ได้รับพระราชทานนามวิทยาลัยใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม”

 

พ.ศ. 2522    ห้องสมุดวิทยาลัยศรีปทุมได้พัฒนาและขยายตัวทั้งทางด้านพื้นที่และวัสดุห้องสมุดโดยย้ายจากสถานที่เดิม  อาคาร 7
ddddddddddมาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง อาคาร 4

พ.ศ. 2526     หอสมุดกลางได้ขยายการบริการห้องสมุดไปสู่คณะ โดยจัดตั้งห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

พ.ศ. 2530     ได้เปิดห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  และห้องสมุดวิทยาเขตชลบุรี

พ.ศ. 2535     ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยได้ย้ายไป ณ ชั้น 4  อาคาร ดร. สุขพุคยาภรณ์

พ.ศ. 2537     เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการในหอสมุดกลางและขยายบริการเปิดห้องสมุด
ddddddddddบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาคารพญาไทสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

พ.ศ. 2539     เปิดห้องสมุดสื่อโสตทัศน์ ณ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2540 ย้ายห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
ddddddddddไปยังอาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 4

พ.ศ. 2542     เปิดห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 4  อาคารสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2543     เปิดห้องสมุดวารสารและสื่อโสตทัศน์ ณ ชั้น 1และชั้นลอย อาคาร 30 ปีศรีปทุมและได้ปรับปรุงหอสมุดกลาง
ddddddddddให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และย้ายห้องสมุดคณะนิติศาสตร์กลับมารวมกับหอสมุดกลาง

พ.ศ. 2544     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคาร   30  ปีศรีปทุมและเสด็จทอดพระเนตรห้องสมุดวารสาร
ddddddddddและสื่อโสตทัศน์

พ.ศ. 2545     สำนักหอสมุด เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   ISO 9001 : 2000

พ.ศ. 2546     เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสื่อโสตทัศน์ ต่อมาปี พ.ศ. 2547 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการ
ddddddddddเริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Horizon)

พ.ศ. 2548     เปิดห้องสมุด Business Collection   ณ  ชั้น 7 อาคาร 9

พ.ศ. 2550     เริ่มใช้ระบบงานวารสาร ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

พ.ศ. 2551     เปิดบริการศูนย์รวมความรู้ Knowledge Bank

พ.ศ. 2552     แผนเตรียมการย้ายสำนักหอสมุดไปอาคารใหม่ปรับปรุงระบบงานห้องสมุดใหม่ โดยรวมบริการห้องสมุด 5 แห่ง
ddddddddddในวิทยาเขตบางเขน ไว้ในพื้นที่ เดียวกันใน อาคาร 40 ปีศรีปทุม พื้นที่โซน C ตั้งแต่ชั้น 1-7
ddddddddddรวมทั้งสิ้น   7,640 ตารางเมตร  จำนวนที่นั่งอ่านประมาณ 1,000 คน ด้วยมีระบบเทคโนโลยีและบรรยากาศการเรียนรู้
ddddddddddที่ทันสมัย  มีทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลาย และบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ddddddddddของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553     ย้ายทรัพยากรจากห้องสมุดทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้บริการรวมกันในหอสมุดใหม่  ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุมพื้นที่โซน C
ddddddddddตั้งแต่ ชั้น 1 – 7

พ.ศ. 2554     ติดตั้งระบบ Access Control ควบคุมทางเข้า – ออกและการใช้ห้องศึกษากลุ่มและระบบรับคืนหนังสืออัตโนมัติ
พ.ศ. 2555     ทดสอบติดตั้งการบริการยืม-คืน Book Return
พ.ศ. 2556    เพิ่มบริการ collection ใหม่ ด้านหนังสือภาษาจีนจากการสนับสนุนของ Xi An University of  Arts and Science
ddddddddddตามโครงการความร่วมมือกับมศป. Chinese Culture & Book Festival
2014              จัดให้บริการที่ห้องสมุด ชั้น 5 มีหนังสือหลายประเภทจำนวนกว่า 3000 เล่ม ต่อมาได้ย้ายงานบริการหนังสือภาษาจีน
ddddddddddไว้ที่ชั้น 7 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และในการศึกษานี้ได้เปลี่ยนทางเข้า –ออก จากชั้น 1 โดยเปลี่ยนเป็น เข้า –
dddddddddd ออกที่ ชั้น 5

พ.ศ. 2557       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้บริการ โปรแกรม Euro Talk แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อม
ddddddddddเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)  และ เปิดให้บริการทดลองใช้ e-Magazines ผ่านเครื่อง PC ในห้องสมุด

icon_click0