แนะนำหน่วยงาน

คู่มือการใช้ห้องสมุด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

  • ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งในการขอรับบริการยืม-คืน
  • ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกครั้งต้องนำมาคืนภายในกำหนดมิฉะนั้นจะมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง
  • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบคืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดก่อนพ้นสภาพนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นผู้ใช้จะมีหนี้สินติดค้างกับห้องสมุด
  • ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่สมาชิกค้างส่งเกิน 20 วัน
  • การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อได้ไม่เกินสองครั้ง และในกรณีผู้อื่นจองทรัพยากรสารสนเทศนั้น ห้องสมุดงดการต่ออายุการยืม
  • อัตราค่าปรับการเกินกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด

 

การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

 

 005