พูดได้ชิลๆเจรจาธุรกิจไม่เป็นรองใคร

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU เราเน้นฝึกฝนการเป็นมือหนึ่งในยุทธจักรธุรกิจจีน ด้วย 4 ทักษะด้านภาษาจีนสุดเข้ม ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ที่จะทำให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมๆกับการเรียนธุรกิจ เพื่อเป็นยอดนักธุรกิจมือฉมัง สามารถเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทิ้งเคล็บลับวิชาสำคัญ เหล่าคณาจารย์พร้อมฝึกฝนวิชาให้นักศึกษาจนแกร่งกล้า เตรียมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK     

จุดเด่นของสาขา

” รับ 2 ปริญญา
Sripatum University + Xi’an University “

SPU ที่นี่ให้นักศึกษาได้มากกว่า! ไม่เพียงได้ภาษาจีน + หลักสูตรธุรกิจ ที่ทำให้น้องๆ มีความสามารถมากกว่าใคร แต่ยังต้องร้องว้าวดังๆ กับหลักสูตรสุดไฉไล ได้ 2 ปริญญา ทั้งในไทยและที่ประเทศจีน พร้อมฝึกลับคมกระบี่วิชาภาษาให้แกร่งกล้า กับการฝึกงานโดยตรง จากหน่วยงานมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ได้คะแนนสูงเว่อร์ จนไม่ว่าใครก็อยากได้ตัวไปทำงาน

ค่าเทอมสาขา ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ค่าเทอมที่ 1

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
41300
36,300 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 1 / 36,300.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

"พูดจีนคล่องแคล้ว สื่อสารธุรกิจไม่แพ้ใคร"

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
40 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
40 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เรียนอะไรกันบ้าง ?

สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจนั้นเป็นการเรียนภาษาจีน + กับทักษะด้านธุรกิจ เป็นการสื่อสารเชิงธุรกิจที่เน้นให้น้องๆ เรียนรู้ทักษะ 2 ด้าน ในหนึ่งเดียว ซึ่งสาขานี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับตลาดแรงงานในยุคใหม่ ที่เด็กจบใหม่ควรเรียนรู้ทักษะมากกว่า 1 ด้าน ในการเรียนทั้ง 4 ปี ในสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงเน้นด้านภาษาจีนและอังกฤษ และวิชาเชิงธุรกิจ, การสื่อสารเชิงธุรกิจ เป็นหลัก รวมทั้งในปีที่ 4 น้องๆ จะได้ฝึกงาน เตรียมพร้อมสอบวัดระดับ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในสังคม

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
  • (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication)
  • (อักษรย่อ) : B.A. (Chinese for Business Communication)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

UploadImage พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
UploadImage พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
UploadImage พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
UploadImage นักแปล/ล่าม
UploadImage นักเขียน
UploadImage เลขานุการ
UploadImage พนักงานต้อนรับ
UploadImage ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
UploadImage เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
UploadImage มัคคุเทศก์ภาษาจีน
UploadImage ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
UploadImage ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

​บริษัทชั้นนำ ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในเครือบริษัทประเทศจีน UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน UploadImage
UploadImage บริษัททัวร์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน UploadImage
UploadImage โรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน UploadImage

คณาจารย์

อาจารย์หลี่ จุน
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์เซียว ซานซาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

 

อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

 

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

เรียนภาษาจีน พร้อมลุยตลาด กับเหล่าซือเจ้าของภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (HSK) แบบไม่ต้องกังวล หรือบินตรงไปเรียนที่ Xi’an University หลักสูตร 2 ปริญญา

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน SPU Portfolio 3 ดี

สายสะสม Port รับทุนสูงสุด 25,000 บาท*

ทุน SPU ตัวจริง

สมัคร ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เรียนฟรี 100%*

ค่าเทอม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 1 42,700 37,700 40,400
ปีการศึกษาที่ 2 44,500 39,600 16,300
ปีการศึกษาที่ 3 45,300 43,600 16,300
ปีการศึกษาที่ 4 19,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 308,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ140,500 35,500305,100

ค่าเทอม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 1 41,700 36,700 39,400
ปีการศึกษาที่ 2 43,500 38,600 16,300
ปีการศึกษาที่ 3 44,300 42,600 16,300
ปีการศึกษาที่ 4 19,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 302,200

ค่าเทอม ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
คณะ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 1 40,500 35,500 37,200 18,500
ปีการศึกษาที่ 2 35,700 35,400
ปีการศึกษาที่ 3 35,700 35,400
ปีการศึกษาที่ 4 47,500 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 305,100