ใช้ภาษาสื่อสารธุรกิจ เพราะยุคนี้ต้องมี 2 ทักษะ !

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ SPU จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า กับ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกฝนทักษะ2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการสื่อสารและเจรจาด้านธุรกิจ เพื่อใช้ภาษาในการทำงานธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของสาขา

” เหนือกว่าด้วยห้อง LAB  สุดไฮเทค อัพเกรดภาษาอังกฤษให้ปังกว่าใคร “

อัพเกรดด้านภาษาให้เหนือกว่าใคร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน กับห้อง LAB สุดทันสมัยในระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่การเรียนบริหารธุรกิจ ที่ให้นักศึกษาต่อรองธุรกิจทั่วโลกได้คล่องปรื้อ สั่งสมประสบการณ์ความรู้กับการฝึกงาน จากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ เปิดโอกาสการทำงานสู่เวทีสากลระดับโลก

ค่าเทอมสาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ค่าเทอมที่ 1

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
41300
36,300 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 1 / 36,300.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

"สื่อสารธุรกิจได้ทั่วโลก กับสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ"

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
40 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
37 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษ + สื่อสาร + ธุรกิจ คืออะไร ?
เรียนอะไรบ้าง ?

    เรียน 1 ได้ถึง 2 ! กับสาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษสุดแน่น ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน พร้อมหลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาสามารถเจรจาธุรกิจได้ทั่วโลก รองรับอุตสาหกรรมแรงงานยุคใหม่ ที่ไม่ได้ฝึกฝนทักษะเพียงด้านเดียว เรียนสนุกด้วยอุปกรณ์สุดทันสมัย กับห้อง LAB ที่มีระบบจัดการ เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาได้มากกว่า LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk (ภาษาอาเซียน) และ Quartet (ภาษาอังกฤษ) เปิดโอกาสการทำงานสู่เวทีสากลระดับโลก

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (English for Business Communication)
  • (อักษรย่อ) : B.A. (English for Business Communication)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

UploadImage พนักงานแปล
UploadImage ล่าม
UploadImage เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
UploadImage พนักงานประจำสายการบิน
UploadImage พนักงานโรงแรม
UploadImage พนักงานบริษัทนำเที่ยว (ไกด์นำทัวร์)
UploadImage ครู อาจารย์
UploadImage เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา

​บริษัทชั้นนำ ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage สถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage สถานกงสุลใหญ่ UploadImage
UploadImage บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน UploadImage
UploadImage บริษัททัวร์ทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชื่อดังทั่วประเทศ UploadImage
UploadImage โรงเรียนหรือมหาลัยในประเทศ UploadImage
UploadImage สายการบินทั้งในและต่างประเทศ UploadImage

คณาจารย์

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์ออสการ์ มารูเกซ มาลิคัด จูเนียร์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

สปีคอิงลิชไม่มีเขิน พูดได้เพลินๆ เหมือนเจ้าของภาษา เก่งสื่อสารธุรกิจ บริหารได้ไม่มีสะดุด ทำงานประเทศไหนก็ไปได้ เรียนใน Lab สุดล้ำ ระบบ LAB1200 , ICM-DUO 40 และ Quarter Plus เก็บประสบการณ์จากเจ้าของภาษาและองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน Tcas

ทุนรับตรง Tcas รอบ 2
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ140,500 35,500305,100

ค่าเทอม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 142,700 37,70040,400
ปีการศึกษาที่ 244,50039,60016,300
ปีการศึกษาที่ 345,30043,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)308,200

ค่าเทอม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 141,700 36,70039,400
ปีการศึกษาที่ 243,50038,60016,300
ปีการศึกษาที่ 344,30042,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)302,200

ค่าเทอม ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50037,20018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70035,400
ปีการศึกษาที่ 335,70035,400
ปีการศึกษาที่ 447,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)305,100