service-center

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม
Sripatum Law Center

ในปัจจุบัน นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการสอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีโอกาสบริการงานวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย “ศูนย์กฎหมายศรีปทุม (Sripatum Law Center)” จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป  ทั้งโดยการทำวิจัยที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม และการจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่สังคม

ภารกิจ

ศูนย์กฎหมายศรีปทุมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การบริการงานวิชาการที่มีคุณภาพอันเป็นผลสืบเนื่องจากการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยต่อสังคม รวมถึงการอบรมให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านกฎหมายให้มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนงานบริการสังคม ซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา
2. เพื่อสร้าง Brand และชิงความเป็นผู้นำด้านกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย
3. เพื่อเสริมสร้างชื่อเลียงให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติมากยิ่งขึ้น