“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม”

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีความต้องการมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งผลิตมหาบัณฑิต เพื่อรับใช้สังคม

จุดเด่นของสาขา

อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม” อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นตลอดระยะเวลาของการศึกษา

 

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
220,000 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ค่าเทอม 2 / 32,200
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม” อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นตลอดระยะเวลาของการศึกษา และภารกิจของ คณะนิติศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปณิธานของคณะนิติศาสตร์เป็นที่ต้องการของสังคมและรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมและผลักดันให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดองค์กร การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งและพอเพียงเพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งทางด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต และการให้บริการ

จุดเด่นของหลักสูตร 

1. มีสิทธิสอบสนามเล็กผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วยได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต. และ กอ. กำหนด
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ดูแลอย่างใกล้ชิด
3. หลักสูตรฯ มีวิชาเลือกกฎหมายที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
4. มีให้เลือกทั้งแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (ทำสารนิพนธ์)
5. มีกลุ่มวิชาให้เลือกทั้ง กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
6. หลักสูตรฯ เสาร์-อาทิตย์ ไม่กระทบเวลาการทำงานปกติ
7. มีฐานข้อมูลทางกฎหมายออนไลน์บริการนักศึกษากฎหมาย (West Law Database)
8. มีโครงการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
9. มีศูนย์ศึกษากฎหมายพาณิชย์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลกฎหมายพาณิชย์ที่นักศึกษาสามารถปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ CISG Thailand สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Website ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิติศาสตรบัณฑิต
 • (อักษรย่อ) : น.บ.
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Laws
 • (อักษรย่อ) : LL.B.

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • – ผู้พิพากษา
 • – อัยการ
 • – ทนายความ
 • – ตำรวจ
 • – นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • – ที่ปรึกษากฎหมาย
 • – เจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ
 • – เจ้าพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • – เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500