ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการขยายการศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้และนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนระดับสูงทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ 

จุดเด่นของสาขา

อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนภายใต้แผนการศึกษาที่จะช่วยเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี หากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนการศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านนิติศาสตร์ หลายสาขาวิชา และมีกิจกรรมวิชาการเสริมสร้างฐานความรู้ทางนิติศาสตร์ อาทิ อาศรมวิชาการ (Academic Forum) เป็นต้น

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
525,000 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • ค่าเทอม 2
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

 เป็นหลักสูตรที่มีการเรียน 2 แบบ
           – แบบ 1 สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการทำวิจัยตามดุลพินิจของ  ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อการทำวิทยานิพนธ์
           – แบบ 2 สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

การศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1                                               เรียน 2 วิชา
– วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง                    N/C
– แนวคิดทฤษฎีกฎหมายสำหรับวิทยานิพนธ์              3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2     เรียน 3 วิชา

– หลักนิติรัฐ นิติธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล              3 หน่วยกิต
– สัมมนากฎหมายกับการพัฒนา                                3 หน่วยกิต
– สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์                     3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์                                                         36 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตร 3 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
เรียนวิชาละ 15 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา

ประมาณการค่าเรียน

525,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • (อักษรย่อ) : น.บ.
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Laws
  • (อักษรย่อ) : LL.B.

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
เรียนวิชาละ 15 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา

CAREER PATH

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(1) ผู้พิพากษา หรือพนักงานอัยการ
(2) ที่ปรึกษากฎหมายชั้นสูง
(3) ทนายความ
(4) ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(5) อาจารย์
(6) นักวิจัยชั้นสูง หรือที่ปรึกษาโครงการ
(7) อาชีพอิสระด้านกฎหมาย

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
อาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
อาจารย์พิเศษ

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500