ม.เอกชน แห่งแรก ที่เปิดสอน

นิติศาสตรบัณฑิต

เข้าใจทุกกระบวนการยุติธรรม เรียนกับตัวจริง สอนกฎหมายยากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย อัพเดทความรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ๆ มุ่งเน้นกฎหมาย… ธุรกิจและสินทรัพย์ดิจิทัล นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การค้าระหว่างประเทศ อาญา มหาชน ปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ไซเบอร์ และภาษีอากร 

จุดเด่นของสาขา

อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ

 • เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 47 ปี มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก
 • เรียนกับมืออาชีพ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย
 • เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง
 • สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ
 • มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

นิติศาสตรบัณฑิต
40900
35,900 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ค่าเทอม 2 / 32,200
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

นิติศาสตรบัณฑิต
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 47 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน
อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลองมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

(รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2. หมวดวิชาเลือกเสรี  15  หน่วยกิต
(นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา

ส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้)

3. หมวดวิชาเฉพาะ   90   หน่วยกิต (วิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต , วิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต)

(3.1)  วิชาชีพบังคับ  78   หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
LLB102กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
(Property and Land Law)
3(3-0-6)
LLB104หลักกฎหมายเอกชน
(Principle of Private Law)
2(2-0-4)
LLB106หลักกฎหมายมหาชน
(Principle of Public Law)
2(2-0-4)
LLB123กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
(Criminal Law : General Principles)
3(3-0-6)
LLB199เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์
(Open up Career Path in Law)
1(0-2-1)
LLB201นิติกรรมและสัญญา
(Juristic Acts and Contracts Law)
3(3-0-6)
LLB202กฎหมายว่าด้วยหนี้
(Obligation Law)
3(3-0-6)
LLB203กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
(Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law)
3(3-0-6)
LLB209กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
(Business Organization Law)
2(2-0-4)
LLB213กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitutional Law and Political Institution)
3(3-0-6)
LLB214กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม
(Labour and Social Security Law)
2(2-0-4)
LLB218เอกเทศสัญญา 1
(Specific Contracts 1)
3(3-0-6)
LLB219เอกเทศสัญญา 2
(Specific Contracts 2)
2(2-0-4)
LLB221กฎหมายอาญา  2
(Criminal Law 2)
2(2-0-4)
LLB222กฎหมายอาญา  3
(Criminal Law 3)
2(2-0-4)
LLB301กฎหมายลักษณะมรดก
(Succession Law)
2(2-0-4)
LLB303กฎหมายลักษณะครอบครัว
(Family Law)
3(3-0-6)
LLB305กฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ และหลักประกันทางธุรกิจ
(Law Related Suretyship , Mortgage , Pledge and Business Security)
2(2-0-4)
LLB307กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
(Negotiable Instruments Law)
2(2-0-4)
LLB314กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(Law on Intellectual Property)
2(2-0-4)
LLB315นิติปรัชญา
(Philosophy of Law)
2(2-0-4)
LLB320กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Procedure Code)
3(3-0-6)
LLB330กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(Civil Procedure Code)
3(3-0-6)
LLB336กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law)
2(2-0-4)
LLB341กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
(Law of Evidence)
2(2-0-4)
LLB350กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)
3(3-0-6)
LLB404กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
3(3-0-6)
LLB406กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
3(3-0-6)
LLB408กฎหมายภาษีอากร
(Law on Taxation)
2(2-0-4)
LLB409หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
(Principles on Legal Profession)
1(1-0-2)
LLB410การใช้และการตีความกฎหมาย
(Application and Interpretation of Laws)
2(2-0-4)
LLB414กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(Law of International Trade)
2(2-0-4)
LLB457วิชาการว่าความ  ศาลจำลอง และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
(Lawyer Practice , Moot Court and Legal Documentation)
2(2-0-4)
LLB498เตรียมสหกิจศึกษานิติศาสตร์
(Law Pre-Cooperative Education)
1(0-2-1)

(3.2) วิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
             ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ 

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
LLB400กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(Law of Securities Exchange)
2(2-0-4)
LLB401อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  
(Criminology and Penology)
2(2-0-4)
LLB402วิชาการสืบสวนและสอบสวน
(Criminal Process)
2(2-0-4)
LLB405กฎหมายความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีครอบครัว
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court)
2(2-0-4)
LLB411สัมมนากฎหมายแพ่ง 
(Seminar on Civil Law)                          
2(2-0-4)
LLB415กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(International Law of Development)
2(2-0-4)
LLB417วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
2(2-0-4)
LLB418สัมมนากฎหมายอาญา
(Seminar on Criminal Law)
2(2-0-4)
LLB419กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรม 
(The Organization of Criminal Justice)
2(2-0-4)
LLB422ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
(English for Lawyers)
2(2-0-4)
LLB424กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
(Introduction to Public Economic Law)
2(2-0-4)
LLB430กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
(Law of Local Administration)
2(2-0-4)
LLB431ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(Administrative Court and Administrative Procedure)
2(2-0-4)
LLB435กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Laws on Human Rights)
2(2-0-4)
LLB436กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
(Law of Public Finance and Taxation)
2(2-0-4)
LLB437กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(Administrative Procedure Law)
2(2-0-4)
LLB440กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Law Related to Conservation of Natural Resources and Environments)
2(2-0-4)
LLB441การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 
(Legal Drafting and Legislative Process)
2(2-0-4)
LLB443กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม
(Telecommunications Law)
2(2-0-4)
LLB444อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(Computer Crime)
2(2-0-4)
LLB445กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
(Civil Procedure : Execution of Judements of Orders)
2(2-0-4)
LLB446สัมมนาพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่อง
(Seminar on Special Acts)
2(2-0-4)
LLB447กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Law)
2(2-0-4)
LLB448กฎหมายเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่
(Law for New Age Entrepreneurs)
2(2-0-4)
LLB449กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
(Anti-Trust Law)
2(2-0-4)
LLB450การให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
(Principle on Legal Advice for Business Operator)
2(2-0-4)
LLB451ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(Skills for Legal Professionals)
2(2-0-4)
LLB453กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
(Law Relating to Control of The Exercise of State Power)
2(2-0-4)
LLB456กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
(Laws Concerning Constitution)
2(2-0-4)
LLB459กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 
(Law on International Organization)
2(2-0-4)
LLB471กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
(Medical Laws and Forensic Medicine)
2(2-0-4)
LLB473กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตและทางกงสุล
(International Law of Diplomatic and Relations Consular)
2(2-0-4)
LLB474กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 (International Economic Law)
2(2-0-4)
LLB477กฎหมายสหภาพยุโรป 
(European Union Law)
2(2-0-4)
LLB479กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและการก่อการร้าย
(Law of The Maintenance of Peace and International Security and Terrorism)
2(2-0-4)
LLB480กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
(Consumer Protection Law)
2(2-0-4)
LLB484กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ 
(Aviation and Aerospace Laws)
2(2-0-4)
LLB485ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
(Legal History)
2(2-0-4)
LLB486กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
(Media and Entertainment Law)
2(2-0-4)
LLB487กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ  
(Business Law in English)
2(2-0-4)
LLB488สัมมนากฎหมายธุรกิจ
(Seminar on Business Law)
2(2-0-4)
LLB489กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
 (ASEAN Laws)
2(2-0-4)
LLB491กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุน
(Internatonal Business Transaction Law and Investment Laws)
2(2-0-4)
LLB492การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับนักกฎหมาย
(Accounting and Tax  Planning for Lwayer)
2(2-0-4)
LLB493กฎหมายการธนาคารและสถาบันการเงิน
(Law of Banking and Financial Institution)
2(2-0-4)
LLB494กฎหมายธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Law of Electronic Commerce Transactions)
2(2-0-4)
LLB495กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิวงจรรวม 
(Computer Law and Semiconductor Chip Law)
2(2-0-4)
LLB496กฎหมายไซเบอร์ 
(Cyber Law)
2(2-0-4)
LLB497กฎหมายพาณิชย์นาวี
(Maritime Law)
2(2-0-4)
LLB499สหกิจศึกษานิติศาสตร์
(Law Cooperative  Education)
6(0-40-0)

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิติศาสตรบัณฑิต
 • (อักษรย่อ) : น.บ.
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Laws
 • (อักษรย่อ) : LL.B.

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

นิติศาสตรบัณฑิต

 • – ผู้พิพากษา
 • – อัยการ
 • – ทนายความ
 • – ตำรวจ
 • – นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • – ที่ปรึกษากฎหมาย
 • – เจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ
 • – เจ้าพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • – เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา ไชยมหาพฤกษ์
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง
อาจารย์ประจำ

U Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

 • สร้างนักกฎหมายมากกว่า 10,000 คน เครือข่ายศิษย์เก่าแน่น
 • เปิดสอนนิติศาสตร์ครบ ตรี โท เอก
 • เรียนกับมืออาชีพ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
 • สร้างประสบการณ์จริงผ่านห้องศาลจำลอง
 • ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทและหน่วยงานด้านกฎหมายที่มี MOU กับ SPU จำนวนมาก
 • สอนแบบใกล้ชิด ดูเเลกันแบบมืออาชีพ มีติวก่อนสอบตั๋วทนาย
 • เรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง
 • มีโครงการ PRE-Uni เรียนเก็บหน่วยกิตตั้งแต่ ม.ปลาย เรียนก่อน เร็วกว่า
 • เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ขอใบอนุปริญญาเพื่อสอบตั๋วทนายได้

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500