DEK-นิติ เปิดเส้นทางอาชีพด้านนิติศาสตร์ กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

DEK-นิติ เปิดเส้นทางอาชีพด้านนิติศาสตร์
กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ⚖️
เสริมทัพความรู้และประสบการณ์การทำงานจริง
เรียนรู้การทำงานของนักกฎหมายกับงานทัณฑสถาน

รุ่นพี่ศิษย์เก่า⭐️ โดย นายธิตินัย พาติกบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

💫ดำเนินการบรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา ไชยมหาพฤกษ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ SPU

LINE ID : @spulaw
Tiktok Follow : @lawspu
https://www.spu.ac.th/fac/law
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
—————————————-
#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#นิติศาสตร์ #นิติศรีปทุม #กฎหมาย #SPULaw

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2565

เรื่องการใช้ ChatGPT ช่วยในการขอทุนวิจัย แหล่งทุน                     การขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ผู้ที่ประสงค์ทำงานวิจัยจะต้องดำเนินการเสนอหัวข้อ แผนในการทำงานวิจัย และจำนวนเงินทุนที่ต้องการของตนเองให้แก่หน่วยงานภายนอก

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตจะเกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม อีกทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การเติบโตส่วนบุคคล และการพัฒนาทักษะ แนวทางปฏิบัติที่ดีได้แก่: 1. การสอนที่มีคุณภาพ: เน้นความสำคัญของนักการศึกษาที่มีทักษะใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 2.

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนโดยใช้ Chat GPT 1. แนะนำแนวคิด: เริ่มต้นด้วยการให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อหรือแนวคิดที่ต้องการสอน 2. ถามคำถาม: ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกโดยการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน ซึ่งChatGPTสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม

DEK-นิติ เปิดโลกทัศน์เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์ โดย พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

DEK-นิติ เปิดโลกทัศน์เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์ส่งตรงประสบการณ์จริง จากตัวจริงในวงการ !⭐️ โดย พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 💫 ดำเนินการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา ไชยมหาพฤกษ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500