ผลงาน

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่สหกิจศึกษา

 

น.ส.ขวัญใจ จันทร์สุวรรณ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8
น.ส.ประภาพร มณีเนตร
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9
น.ส.ศีภัส ศรีอักษร
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
   
 นายวีระกิจ เปรมประดิษฐ์
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 16
 นางสาวพรพรรณ โพธิ์ศรีแก้ว
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 16
นายคเชนต์ พิพัฒน์สมบัติ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18
parinya  tob
นางสาวรุ่งอรุณ ตั้งจิตต์ไพบูลย์
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19 
นางสาวปริญญา เมืองจันทึก
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
นายจตุรพร  ชาญศิริ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21 
 num  napasawan chanakan
นายฐานุศักดิ์ เพิ่มพูล
นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 23
นางสาวนภัสวรรณ สิงห์วงษ์
นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 24 
นายชนะกันต์ คงอ่อน
นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 25 
   
pat    
นางสาวภัทรภร ทวีธนธรรม
นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 29