เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา ( Co-operative Education )


 

          สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย 

  

ชม Presentation สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม Click

ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยมีพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 

2. นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนด้วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา

3. นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. ควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

2. เรียนรายวิชาบังคับตามที่กำหนด

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ

4. สามารถพัฒนาตนเองได้

5. มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับงานที่ต้องทำในสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

1.  ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา

2.  ได้เรียนรู้สังคมการทำงาน และการทำงานร่วมกับทีมงาน

3.  ค้นพบตนเองและเข้าใจศักยภาพความต้องการของตนเองในสายงานวิชาชีพ

4.  เกิดการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

5.  เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการรายงานข้อมูล

6.  มีผลการเรียนหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีขึ้น

7.  เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา

8.  มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

9.  ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ

1.  มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี

2.  พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นหรือสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร

3.  เป็นช่องทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำ

4.  มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

5.  เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ

 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ

2. ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

3. ช่วยให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

คณะที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มกราคม – เมษายน
คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
คณะดิจิทัลมีเดีย  
วิทยาลัยนานาชาติ