ผลงานนักศึกษา : โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2557

June 26, 2014

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี 2557 (เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

รางวัลโครงงาน / ผลงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  ได้แก่

นายมณธนัฐ ติสสพงษ์กุล  สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อโครงงาน : การออกแบบ Facebook Template และ Facebook Content บนสื่ออนไลน์ สำหรับผลิตภัณฑ์ Nestle ภายใต้ Campaign DekthaiDD

ดูผลงานนักศึกษา Click

No related posts.