ข่าว-กิจกรรม

เสริมความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ เปิดประตูสู่โลกการทำงาน ! เด็กสหกิจศึกษา SPU รุ่นที่ 31

January 8, 2018

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 31 (ภาคการศึกษาที่ 2/2560) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเสริมความรู้และแนะนำขั้นตอนแนวทางในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา SPU สู่ความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ตอบโจทย์บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงาน Thailand 4.0 โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และการบรรยายเทคนิคการสร้าง Linkedin โดย อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา  ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และคุณนรภัทร งามสอาด HR Specialist Recruitment บรรยายหัวข้อ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ ROV

ศรีปทุมกับโอกาสใหม่สหกิจศึกษาที่ประเทศแอฟริกาใต้

December 6, 2017

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจรจากับผู้บริหาร Durban University of Technology (DUT) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านสหกิจศึกษาของประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้นักศึกษา SPU ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติที่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยได้รับการสนับสนุนที่พัก การเดินทางในประเทศ อาหารและเบี้ยเลี้ยง พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมอาจารย์จาก DUT โดยมี อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ Industry Relation Manager College Tourism and Hospitality Sripatum University พร้อมด้วย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ผู้ประสานงานความสำเร็จ  ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สหกิจศึกษาศรีปทุมปูทางสหกิจศึกษานานาชาติสู่ South Africa

August 31, 2017

อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ Industry Relation Manager College Tourism and Hospitality Sripatum University พร้อมด้วย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าหารือกับ นายเจฟฟรีย์ ด๊อยจุ เอกอัคราชฑูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติกับตัวแทนสถานประกอบการในประเทศ South Africa จำนวน 10 คน และได้ขอความอนุเคราะห์ท่านเอกอัคราชฑูตฯ ได้ช่วยหางบประมาณในการสนับสนุนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสถานฑูตแอฟริกาใต้ ตึก MTHAI ชั้น12 A ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหหาคม 2560

มอบรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

August 3, 2017

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธี “มอบรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559″ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้อง Convention 1 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน ชื่อนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

 

 

 

 

ทีโอที สมาร์ท เซล

 

 

 

 

1. นายจักษวัชร์ น่วมคำนึง

2. นายพิทยา นวลชื่น

3. นายณฐักิตติ์ กลิ่นเกษร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

แอพพลิเคชั่นธนาคารเลือด

 

 

 

1. นายตระการ จำลองภัคสกุล

2. นางสาวมิยูกิ โสบุญ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

ระบบเข้าเยี่ยมร้านค้า

 

 

นายพิริยะ แมบจันทึก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน ชื่อนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

 

 

การผลิตนวัตกรรมสื่อสมจริง

ควบคู่กับสื่อสิ่งพิมพ์แนวใหม่

 

นายจักริน อินต๊ะวงค์

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาการโฆษณา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

การปรับปรุงเส้นทางเดินรถขนส่ง

ชิ้นส่วน เพื่อลดพื้นที่การเลี้ยว

 

 

นางสาวอารีรัตน์  มาเจริญ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2

 

 

การสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์ศิลปิน

บริษัท มิวซิกมูฟ เอนเตอร์เทนเมนต์

จำกัด

นายปริญญา เดชปกรณ์

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

 

โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน ชื่อนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

 

 

 

 

โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ

 

 

 

 

1. นายดนุภัทร พานวงศ์

2. นายนิพิชญ์ นิธิสุภา

3. นายเมธัส ชูจิตอธิคม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานเอฟช็อป

 

 

 

 

 

 

 

1. นายเทพพิทักษ์ เจริญษา

2. นายดนัย พุทธาสมศรี

3. นางสาวสุดารัตน์ สุโง๊ะ

4. นายศรัณยู อังสวัสดิ์

5. นายวัชรินทร์ แสงทอง

6. นางสาวปัณณพร พุ่มเจริญ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

 

แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ให้บริการ

เสริมความงามและสุขภาพ

 

 

 1. นางสาวณฐรักษ์ พลายละหาร

2. นางสาวปรียาภรณ์ บุญสวัสดิ์

ค.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อบรมเชิงนโยบาย “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน”

July 20, 2017

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงนโยบาย “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน” เพื่อคณาจารย์นิเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการก่อน-ระหว่างและหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมี รศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรทีมงานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและการสัมมนากลุ่มย่อย ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

สร้างความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติกับ Durban University of Technology

July 6, 2017

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Mr.Shakeel Ori Director Co-operative Education Durban University of Technology เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติและทำความร่วมมือส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ South Africa

มหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้า 2 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

June 9, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัยรับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย นายศุภณัฐ จงเจริญมณี  และนายทศพร สังข์ประคอง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ  โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  ชื่อโครงงาน “การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟกรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการนำเสนองาน “Over the Top”

May 23, 2017

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการนำเสนองาน  Over the Top” ให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีทักษะและความพรัอมในการนำเสนองาน  และมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในการเสนองานต่อหน้าชุมชน โดยมี คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ Founder & CEO บริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้องบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

เตรียมบัณฑิตสู่โลกการทำงาน แรงบันดาลใจมุ่งสู่ฝันธุรกิจการบิน

April 28, 2017

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เตรียมบัณฑิตสู่โลกการทำงาน แรงบันดาลใจมุ่งสู่ฝันธุรกิจการบิน” เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และนักศึกษาที่สนใจ ได้มีโอกาสเตรียมตัวสู่โลกการทำงานอุตสาหกรรมการบิน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการบินเอมิเรตส์ ณ Exhibition Zone สำนักหอสมุด อาคาร40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

April 18, 2017

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดการประกวดและพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ให้กับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาและนักศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ณ ห้อง Convention อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

 

การประกวดครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลดังนี้

-  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

-   สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

-   ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา

 อาจารย์สำรวย เหลือล้น  รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-   โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การพัฒนาการหาปฏิสัมพันธ์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประเมินการทำงานของชิลเลอร์เบื้องต้น

นายวสก วิชญ์สันต์กุล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

             รางวัลชมเชย

การพัฒนาแบบจำลอง Chiller ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

นายภาณุพงศ์  ช้างแก้วมณี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-  โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

              รางวัลชนะเลิศ

การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ กรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง

นายศุภณัฐ จงเจริญมณี, นายทศพร สังข์ประคอง   สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมคณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-  โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม

              รางวัลชนะเลิศ

ระบบตรวจจับและวินิจฉัยความผิดพลาดระบบน้ำเย็นชิลเลอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ

นายชยุต ทองไชย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประเมินการสูญเสียงานระบบสุขาภิบาล

นายสุริยา รามนาถ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม