ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา / นักศึกษาสหกิจศึกษา / สถานประกอบการ

 

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ผู้ใช้เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

-

แบบคำร้องขอจดหมายรับรองสมัครงาน

นักศึกษา

Download

FM สก.-02

แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
(ศูนย์สหกิจศึกษาแนบเอกสารนี้กับจดหมาย
ขอความอนุเคราะห์สมัครงานให้)

ศูนย์สหกิจศึกษา

Download

FM สก.-03

แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบ้ติงาน
สหกิจศึกษา)

นักศึกษา

Download

FM สก.-04

แบบแจ้งการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ส่งภายในสัปดาห์ที่ 4 ของการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา)

นักศึกษา

Download

FM สก.-05

แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สถานประกอบการ

Download

FM สก.-06

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

 -

แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

 -

แบบประเมินการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

 FM สก.-07

แบบประเมินรายงานและการนำเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

 FM สก.-08

แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

 

 เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงาน

Download

Certification of the Works Performed by Student Under
Cooperative Education Program

Download

 

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ

Download

แบบรายงานสรุปผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์

Download

 

เอกสารสำหรับนักศึกษาเขียนรายงานสหกิจศึกษา

 

รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

Download

รูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อส่งประกวด——————————–

Download

 

Template บทความวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

Template บทความทางวิชาการ ————————————————-

Download

 

Download         

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

spucoop

Download               

โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

Download                        

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา-

Download

คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ

Download           

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน——————-

Download          

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน—————

Download         

คู่มือภาษีสำหรับสถานประกอบการ—-

Download         

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

Download

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

Download

สำหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษา

 

Download

ผลการประเมิน รุ่นที่ 25

Download

ผลการประเมิน รุ่นที่ 26

Download

ผลการประเมิน รุ่นที่ 27

Download

ผลการประเมิน รุ่นที่ 28

Download

ผลการประเมิน รุ่นที่ 29